Kierownik Laboratorium: prof. Janusz Trawczyński
e-mail: janusz.trawczynski@pwr.edu.pl
tel. (071) 320 6572

 

Zakres działalności:

Laboratorium procesów katalitycznych i adsorpcyjnych zajmuje się projektowaniem, syntezą i określeniem właściwości katalizatorów i adsorbentów.

Laboratorium wykonuje:

 • oznaczenia właściwości powierzchni ciał stałych – katalizatorów i adsorbentów: kwasowość całkowita i dystrybucja mocy kwasowej metodą TPDNH3, kwasowość metodą FTIR, podatność na redukcję wodorem, podatność na utlenianie, charakterystyka depozytów węglowych,  
 • charakterystykę właściwości ciał stałych: analiza derywatograficzna,
 • oznaczenie charakterystyki struktury porowatej sorbentów i katalizatorów: gęstość rzeczywista, izotermy adsorpcji par organicznych i gazów, właściwości sorpcyjne sorbentów (liczba jodowa, liczba metylenowa, itp.), dynamika sorpcji par i gazów; wyznaczanie wielkości parametrów struktury porowatej (powierzchnia wewnętrzna, objętość porów, rozkład objętości i powierzchni względem szerokości porów),  
 • preparowanie materiałów sorpcyjnych i katalitycznie aktywnych: dobór i ocena surowców do produkcji sorbentów; modyfikacja surowca (demineralizacja, impregnacja, utlenianie,..); kontrolowana karbonizacja nisko- i wysokotemperaturowa, aktywacja fizykochemiczna z użyciem: pary wodnej, CO2, powietrza oraz tlenu z kontrolą temperatury, ubytku masy i atmosfery procesu; aktywacja chemiczna z użyciem KOH, NaOH, Na2CO3, ZnCl2, H3PO4,
 • dobór adsorbentów i ocena ich zdolności rafinacyjnych w procesach oczyszczania produktów naftowych,
 • dobór adsorbentów i ocena ich zdolności rafinacyjnych w procesach oczyszczania wody z produktów organicznych,
 • ocenę aktywności katalizatorów w reakcjach modelowych i surowcach rzeczywistych (gazów i cieczy) w układach przepływowych i w autoklawach: ciśnienia do 15 MPa, procesy uwodornienia, hydrokrakingu, krakingu katalitycznego, redukcji tlenków azotu, spalania VOC i Cl-VOC,
 • ocena aktywności fotokatalizatorów

Stanowiska badawcze/aparatura:

 • zestaw do termoprogramowanej redukcji (PIK 4),
 • zestaw do termoprogramowanej desorpcji amoniaku,
 • spektrometr FTIR - IR Affinity-1S Shimadzu wyposażony w przystawkę ATR - Specac Quest, 
 • spektrofotometr UV-ViS - Hitachi U-2001 – pomiar absorbancji światła w zakresie 190-1100 cm-1 (ciecze oraz proszki rozproszone w cieczy)
 • spektrofotometr UV-ViS - Jasco V-750 z przystawką do badań odbiciowych proszków – PIV – 756; pomiar  w zakresie 250-800 cm-1,
 • aparat Wickbolda do analizy zawartości chloru oraz siarki w cieczach,
 • niskotemperaturowa sorpcja azotu, aparat Qantachrome,
 • aparat do chemisorpcji H2 i CO,
 • porozymetr rtęciowy,
 • proszkowy stolikowy dyfraktometr rentgenowski model MiniFlex 600, producent Rigaku, Japonia
 • analizator TG-DSC/DTA model STA 449 F5, producent Netzsch, Niemcy,
 • zestaw do syntezy i formowania adsorbentów i katalizatorów (zarabialniki, wytłaczarki, piece),
 • standardowe wyposażenie do analizy technicznej paliw stałych,
 • piece do: utleniania z wymuszoną cyrkulacją powietrza, aktywacji chemicznej, karbonizacji wysokotemperaturowej i aktywacji fizycznej (obrotowy),
 • zmodyfikowana retorta Fischera-Schroedera do karbonizacji niskotemperaturowej,
 • aparatura termo grawimetryczna do kontrolowanej aktywacji materiałów węglowych,
 • piknometr helowy „Pycnomatic 200’ ,
 • wysokopróżniowa, grawimetryczna  aparatura sorpcyjna z wagami kwarcowymi typu McBaina-Backra,
 • autoklawy (do 15 MPa; 300 ml i 3 dm3),
 • mikroreaktory (różniczkowe, bezgradientowe) sprzężone on-line z chromatografami gazowymi,
 • reaktor mikrofalowy
 • fotoreaktor  o pojemności 300 ml, zakres temperatur pracy -15 - +40 oC, średniociśnieniowe lampy UV o mocy 450 oraz 100W
 • reaktor wysokociśnieniowy Novoclave (Buchi, pojemność 100 i 200 ml z biuretą wysokociśnieniową)
 • suszarka próżniowa VD23 (Binder)
 • reaktory przepływowe typu OL-108 (objętość złoża katalizatora do 100 cm3),
 • analizatory składu gazów (Multor 610 (Maihak); Ultramat 6 (Siemens); MSI),
 • chromatografy gazowe , chromatograf cieczowy

Oferta badawcza:

Laboratorium oferuje usługi w zakresie projektowania, syntezy i charakteryzowania właściwości katalizatorów i adsorbentów, w szczególności:

 • otrzymywanie sorbentów o zdefiniowanych parametrach struktury porowatej,
 • ocena przydatności materiałów organicznych do produkcji sorbentów,
 • charakterystyka struktury porowatej materiałów sorpcyjnych oraz pomiar standaryzowanych parametrów sorpcyjnych (liczba metylenowa, liczba jodowa, itp….),
 • dobór adsorbentów i optymalizacja procesów rafinacji adsorpcyjnej produktów naftowych, w tym regeneracji olejów eksploatowanych.